ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

европейска програма

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата: 03.06.2016

Във връзка с изпълнение на договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0962-C01 по проект „Подобряване капацитета за растеж на български производител на специализирано оборудване за автомобили с висока проходимост на световния пазар” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, публикувам:
Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана” с предмет:
„Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1. Машина за лазерно рязане – 1 брой
Обособена позиция 2. CNC Хидравлична абкант преса – 1 брой“

Документация:

Tender doc_pdf_UTR