Impressum

Gladiator Offroad Technik e търговска марка на
Юнит Тотал Реал ЕООД
бул. Санкт Петербург 75
4006 Пловдив, България

Тел.:        + 359 32 277 999
Факс:      + 359 32 277 990
E-mail:    info@offroad24.bg
Web:       www.gladiator.bg

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи търговски условия регламентират търговската дейност за всички доставени стоки или услуги от „Юнит Тотал Реал” ЕООД.