европейска програма

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

европейска програма

ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в Юнит Тотал Реал ЕООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване експортния потенциал на „Юнит Тотал Реал“ ЕООД чрез пускане в експлоатация на 1бр. Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа, абсолютно необходима за изпълнение на включената в проекта дейност за подобряване на производствения капацитет.

Инвестицията ще подобри производствения капацитет чрез внедряване на последно поколение технологична мощност, което ще позволи разширяване позициите на българския и европейски пазар чрез възможност за изпълнение на повече и по-сложни поръчки в още по-кратки срокове с гарантирано върхово качество.

европейска програма

“Юнит Тотал Реал” ЕООД е бенефициент по Проект „Подобряване на енергийната ефективност в Юнит Тотал Реал ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 753 683.00 лв., от които 1 045 982.88 лв. европейско и 184 585.22 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:

Проектът е насочен към подобряване на енергийната ефективност в “Юнит Тотал Реал” ЕООД.

Чрез проекта предприятието ще осъществи инвестиция в нови енергийно ефективни производствени машини, чрез които ще съкрати енергийната консумация и времето за изработване на оборудването и аксесоарите за автомобили c виcoĸa проходимост и ще увеличи производствения си капацитет при повишено качество на продукцията и намалени разходи за производство.

Проектът предвижда също така въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, която има за цел да спомогне за подобряване на енергийните характеристики на процесите в производството, да оптимизира използването и потреблението на енергията и да допринесе за подобряване на енергийната ефективност в предприятието.

Изпълнението на проектните дейности ще доведе като резултат до намаляване на енергийната интензивност на производствения процес чрез:
– намаляване консумацията на енергия за единица продукция;
– реализиране на енергийни спестявания в предприятието и намаляване на разходите за производство;
– намаляване на емисиите на парникови газове и ориентация към по-екологосъобразно производство.

В резултат на проекта “Юнит Тотал Реал” ЕООД ще подобри енергийната ефективност на своето производство чрез въвеждане на енергийно ефективни мерки за намаляване на енергийното потребление в предприятието.